Služby

 

 Godetické práce v katastru nemovitostí

    - geometrický plán pro vyznačení staveb do katastru nemovitostí

    - geometrický plán pro rozdělení pozemku

    - geometrický plán pro změnu hranic pozemku

    - geometrický plán pro vyznačení věcného břemene na části pozemku

    - geometrický plán pro doplnění pozemku dosud evidovaného

      ve zjednodušené evidenci ( parcely PK a EN )  

    - vytyčení vlastnické hranice pozemku v terénu     

 Geodetické práce ve výstavbě a v inženýrské geodézii 

    - polohopisné a výškopisné zaměření lokality

    - vytyčení stavby v terénu před započetím výstavby

    - vytyčení inženýrských sítí v terénu

    - zaměření skutečného provedení stavby

    - zaměření inženýrských sítí ke kolaudaci

    - zaměření a výpočet kubatur